Blanketter

Här finns de blanketter som är tillgängliga för nedladdning och utskrift.

Efter att ni skrivit ut och fyllt i blanketterna, glöm inte att skriva under dem.

En ansökan utan underskrift anses vara ofullständig och kan avslås.

För att kunna öppna PDF-blanketterna behöver du Adobe Acrobat Reader.

Ansökan om organisationsbidrag

Organisationsbidrag kan sökas för lokala församlingar för att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet. Som lokal verksamhet räknas t.ex. guds-tjänster, att ge själavård eller att bedriva undervisning och omsorg i församling.

Alla våra medlemsföreningar har rätt att söka organisationsbidrag från SST. SST har i uppdrag av regeringen att fördela statliga medel till alla föreningar med olika trosinriktningar. Hur stor bidraget varje förening får beror på ett flertal olika faktorer som t.ex. lokalhyra och medlemsantal.

Glöm inte att skicka föreningens Resultat  och balansräkning tillsammans med organisationsbidrag ansökan.

Obs. V.g fyll i statistik blanketten och skicka den till oss senast 31 januari.

Ansökan om etableringsbidrag

Alla föreningar är välkomna att söka medlemskap och däremot etableringsbidrag från ISS, under förutsättning att man fyller ISS kriterier och uppfyller kraven ställda enligt vår stadgar.

Etableringsbidrag kan lämnas under högst tre år till en församling som huvudsakligen betjänar till landet trosbekännare för att bygga upp en ny lokal verksamhet.

Följande handlingar krävs för medlemskap:

  • Ansökan om medlemskap
  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsplan
  • Senaste årsmötesprotokoll
  • Registreringsbevis från skatteverket
  • Hyreskontrakt
  • Medlemsregister

Ansökan om utbildningsbidrag

Här har ni möjlighet att ansöka om utbildningsbidrag för olika typer av studier inom religionskunskap.

Utbildningsbidrag kan sökas för utbildning och fortbildning av funktionärer i bidragsberättigade trossamfund som saknar egna utbildnings-institutioner i Sverige. Bidraget är för utbildning av t.ex. imamer eller annan funktionär. Bidraget förutsätter tjänst i Sverige efter utbildningen.

Ansökan om lokalbidrag

Lokalbidrag är ett investeringsbidrag som kan sökas av församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet. Lokalbidrag kan sökas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler, för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning, men ej för löpande underhåll och/eller reparationer. (sista ansökningsdag 31 mars)

Ansökan om säkerhetsbidrag

Säkerhetsbidrag kan sökas av våra församlingar/föreningar för att kunna förstärka och säkra lokaler för religiös verksamhet. Bidraget kan inte sökas för normala säkerhetsanordningar som är knutna till fastighet och ligger till ansvar hos fastighetsägare och/eller hyresgäst.